Veelgestelde vragen

Vragen over de PMD-pilot

De pilot loopt van 1 juli t/m 22 december 2023. In deze periode zijn er 8 extra, openbare containers beschikbaar voor het weggooien van PMD-afval.

Door kenbaar te maken welke voorkeur u heeft als het aankomt op PMD-scheiding. Dat betekent: voorscheiding (door PMD los in te zamelen) of nascheiding (PMD bij het restafval). Dit kan door op een juiste manier gebruik te maken van de containers, door goed gescheiden PMD in te leveren dat niet vervuild is. Maar ook, en met name, met het invullen van deze vragenlijst.

Op de containers is een sticker geplaatst met informatie over wat er wel en niet in de PMD-container mag. Het complete overzicht met wat er in onze gemeente wel/niet in de PMD-container mag is hier te vinden.

Wat er per gemeente in de PMD-container mag, hangt af van de afvalverwerker met wie de gemeente samenwerkt. Iedere afvalverwerker heeft eigen eisen en laat ook andere producten bij het PMD toe. Hierom kan het voorkomen dat in gemeente Harderwijk iets niet in de PMD-container hoort, wat op andere plekken wel mag.  

Er is vanuit de politiek afgesproken om de pilot voor een periode van 6 maanden uit te voeren. In deze periode is het mogelijk om de mening van de inwoners te vergaren, te weten hoeveel PMD er wordt aangeboden en te kwantificeren hoeveel vervuiling (restafval) er in de PMD containers belandt. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welk type scheidingsmodel er past bij gemeente Harderwijk.

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken zijn waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Door middel van recycling hebben we minder primaire grondstoffen nodig en daarmee produceren we minder broeikasgassen. Dat is goed voor het milieu. Daarom is het scheiden én goed recyclen van PMD zo belangrijk. Huishoudens kunnen hier een rol in vervullen door PMD-afval aan te bieden waar zo min mogelijk vervuiling in zit.

De PMD-container bij het milieupark (Daltonstraat 23) blijft gedurende de pilot ook open. Dat maakt dat er tijdelijk totaal 9 locaties zijn waar je PMD-afval kunt weggooien.

Wanneer u afval goed scheidt (PMD, maar ook GFT, papier en karton, textiel), wordt het restafval minder. Op deze manier zal uw restafvalcontainer minder snel en minder vaak vol zitten. U betaalt per keer dat u uw grijze container aan de weg zet en wanneer uw goed afval scheidt zal dit minder vaak nodig zijn. Daarmee bespaart u dit jaar kosten. De afvaltarieven worden jaarlijks vastgesteld.

De tijdelijke PMD-containers op de 8 locaties worden iedere dag geleegd op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat deze tijden bij uitzondering anders zijn. Als blijkt dat sommige containers vaker of minder vaak geleegd kunnen worden, passen we het schema daarop aan. Om overvolle containers op zondag te voorkomen, is het raadzaam PMD-afval zoveel mogelijk op een doordeweekse dag weg te brengen.

In totaal zijn er voor deze pilot 38 tijdelijke PMD-containers geplaatst. Dit is als volgt verdeeld over de 8 locaties:

 • Dorpshuis Hierden: 4 containers
 • Wijk Frankrijk: 4 containers
 • Winkelcentrum Stadsdennen: 6 containers
 • Winkelcentrum Tweelingstad: 4 containers
 • Winkelcentrum Drielanden: 6 containers
 • Winkelcentrum Stadsweiden: 6 containers
 • Friesegracht, Selhorsthof: 4 containers
 • Winkelcentrum Zeebuurt: 4 containers 

Voor deze pilot maakt het niet uit welke kleur zak u gebruikt.

Algemene vragen

De gemeente Harderwijk blijft inzetten op het beter scheiden in huishoudens (aan de bron) van gft, papier, textiel, glas en wit- en bruingoed. Plastic, metaal en drinkpakken (PMD) worden door nascheiding uit het restafval gehaald. Uit de steekproef van 2020 is gebleken dat in kilo’s circa 35% van het gft-afval en 7% van het papier nog in de restafvalcontainer terecht komt. Qua volume is dat circa 10% gft en 6% papier. Dus er valt zeker nog veel te verbeteren.

Ja, en ook aan het verminderen van afval. Bijvoorbeeld door andere keuzes te maken in de winkel. Of door een apparaat te (laten) repareren of door herbruikbare spullen te verkopen, spullen te lenen of in te leveren bij een kringloopwinkel. Belangrijk is dat iedereen gelijke kansen moet worden geboden om afval te kunnen scheiden en te verminderen. 

Ook biedt de gemeente maatwerk voor specifieke doelgroepen zoals inwoners met een beperking en minima door het geven van kwijtschelding of een financiële tegemoetkoming in de kosten voor medisch afval.

De kosten voor het inzamelen van afval en de verwerking ervan zullen de komende jaren toenemen.

Door afval goed te scheiden houdt u minder restafval over en hoeft u minder vaak de container aan de weg te zetten of een zak in de ondergrondse container te doen. U hebt zelf in de hand hoeveel u betaalt. Als afval niet of onvoldoende gescheiden wordt, gaan de kosten veel verder omhoog dan wanneer er wel zorgvuldig gescheiden wordt.

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van de andere wijze van betalen is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Harderwijk heeft Aconov (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling), opdracht gegeven de volgende gegevens te verzamelen:

 • Adresgegevens van huishoudens 
 • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
 • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente.

Ook Aconov heeft de verplichting zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens alleen gebruiken voor de afvalinzameling.

In de GFT-container (groene deksel) en restafvalcontainer (grijze deksel) zit een chip. Deze chip bevat geen adres- of persoonsgegevens, maar een uniek nummer, gekoppeld aan uw adres. Hiermee kan Aconov registreren hoe vaak de containers worden geleegd. Het is dus in uw belang om er zeker van te zijn dat de containers daadwerkelijk gekoppeld zijn aan uw adres.

In restafval zit vooral nog veel gft (35 %), papier (7%) en glas (5%). Dit blijkt uit de steekproef die we regelmatig laten uitvoeren. De laatste analyse dateert uit 2020. Daar valt dus nog veel te winnen.

In de AfvalWijzer App (te vinden in de Play Store en App Store) kunt u een afvalsoort intoetsen waarvan u niet weet waar het hoort. De app vertelt u waar u het kwijt kunt. Ook op mijnafvalwijzer.nl kunt u via de knop AfvalABC zoeken op afval. De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal biedt ook veel informatie. 

U kunt het volgende gratis wegbrengen naar het Milieupark aan de Daltonstraat 23:

 • Klein chemisch afval
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Olie
 • Asbest (mits goed in plastic ingepakt en maximaal 35 m2)
 • PMD (vanaf 1 januari 2022)

Kleine dode huisdieren kunnen naar de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 gebracht worden.

Medisch afval (nierdialysemateriaal, incontinentiemateriaal, stomamateriaal) moet bij het restafval vanwege gezondheidsrisico’s. Onder medisch afval verstaan we één of meer soorten:

 • Incontinentiemateriaal, inclusief bed-onderleggers;
 • Nierdialyse-materiaal;
 • Stoma-materiaal.

Inwoners kunnen hiervoor een extra restafvalcontainer voor medisch afval of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het gebruik hiervan is kosteloos. De voorwaarden zijn:

 • ingeschreven op een adres in de gemeente Harderwijk;
 • bewijsstuk van zorgverzekeraar, apotheek, zorgverlener overleggen of een recept dat op naam is opgesteld waaruit blijkt dat de aanvrager als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Steeds meer inwoners, volwassenen en kinderen,  van Harderwijk en Hierden vinden het belangrijk om hun leefomgeving schoon te houden. Regelmatig gaan ze erop uit om zwerfafval te verzamelen.  Dat afval hoeft niet bij het eigen restafval. Snel Herstel heeft daarvoor speciale zakken beschikbaar. Is zo’n zak gevuld, dan halen medewerkers van Snel Herstel de volle zak bij u thuis op. Neem contact op met Snel Herstel via 0341 411 911of mail naar snelherstel@harderwijk.nl.

Een andere leuke manier om zwerfafval te verzamelen is door u samen met een groepje kinderen, aan te melden als wijkheld. Dat kan via de website www.onzewijkhelden.nl/harderwijk.  Als wijkhelden  maakt u samen van zwerfafval verzamelen een leuke activiteit. Bovendien verdienen kinderen er ook nog een zakcentje mee! 

Heeft u een andere vraag?

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen