Veelgestelde vragen

Vragen over de PMD-pilot

De pilot loopt van 1 juli t/m 22 december 2023. In deze periode zijn er 8 extra, openbare containers beschikbaar voor het weggooien van PMD-afval.

Door kenbaar te maken welke voorkeur u heeft als het aankomt op PMD-scheiding. Dat betekent: voorscheiding (door PMD los in te zamelen) of nascheiding (PMD bij het restafval). Dit kan door op een juiste manier gebruik te maken van de containers, door goed gescheiden PMD in te leveren dat niet vervuild is. Maar ook, en met name, met het invullen van deze vragenlijst.

PMD staat voor Plastic- en Metaalverpakkingen en Drinkpakken. De containers zijn bedoeld voor volledig leeg verpakkingsmateriaal. Op de containers is een sticker geplaatst met wat er wel en niet in de PMD-container mag. Het complete overzicht met wat er in onze gemeente wel/niet in de PMD-container mag is hier te vinden.

Wat er per gemeente in de PMD-container mag, hangt af van de afvalverwerker met wie de gemeente samenwerkt. Iedere afvalverwerker heeft eigen eisen en laat ook andere producten bij het PMD toe. Over het algemeen zijn de producten die men mag inleveren grotendeels hetzelfde, maar hier en daar is er soms een klein verschil. Daardoor kan het voorkomen dat in gemeente Harderwijk iets niet in de PMD-container hoort, wat op andere plekken wel mag. Wij begrijpen dat dit soms verwarrend kan zijn. Het complete overzicht met wat er in onze gemeente wel/niet in de PMD-container mag, is hier te vinden. 

Er is vanuit de politiek afgesproken om de pilot voor een periode van 6 maanden uit te voeren. In deze periode is het mogelijk om de mening van de inwoners te vergaren, te weten hoeveel PMD er wordt aangeboden en te kwantificeren hoeveel vervuiling (restafval) er in de PMD containers belandt. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welk type scheidingsmodel er past bij gemeente Harderwijk.

We willen iedere inwoner de mogelijkheid geven zijn stem te laten horen. Alle meningen tellen. Of je nu wel of geen gebruik maakt van de tijdelijke PMD-containers. Uit het ingeleverde PMD-afval tijdens de pilot halen we relevante inzichten, maar we horen ook graag waar de voorkeur naar uitgaat én wat de redenen hiervoor zijn. Een vragenlijst is daarvoor een handig middel. De vragenlijst over de PMD-pilot vul je eenvoudig in via het Online Stadsgesprek of tijdens een van de meetmomenten op straat op drukbezochte (winkel)locaties.

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken zijn waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Door middel van recycling hebben we minder primaire grondstoffen nodig en daarmee produceren we minder broeikasgassen. Dat is goed voor het milieu. Daarom is het scheiden én goed recyclen van PMD zo belangrijk. Huishoudens kunnen hier een rol in vervullen door PMD-afval aan te bieden waar zo min mogelijk vervuiling in zit.

Dit hangt van twee dingen af: het scheidingsgedrag van inwoners én hoe goed de machine van de afvalverwerker het PMD kan recyclen. In een gemeente die doet aan bronscheiding, kijk je vooral naar hoe goed men zelf PMD scheidt. De kwaliteit van dit PMD wordt gemeten in vervuilingspercentages. Als er meer dan 15% vervuiling in het PMD-afval zit (dus afval dat niet als PMD verwerkt kan worden), wordt de vracht afgekeurd en volledig afgevoerd als restafval. Bij te veel vervuiling is vooraf scheiden dus niet duurzamer. Bij een nascheidingsgemeente (zoals Harderwijk nu is) hangt het af van hoe goed de machine het PMD daadwerkelijk kan scheiden en recyclen. Harderwijk werkt samen met Afvalsturing Friesland (Omrin). Deze afvalverwerker heeft een erg goede nascheidingsinstallatie, waarbij hoge rendementen scheiding worden behaald voor het PMD. De vraag is dus vooral: wie scheidt er beter, mens of machine?
 

Harderwijk is een gemeente met een nascheidingsmodel. Dat betekent dat PMD bij het restafval kan. Het restafval gaat naar onze afvalverwerker. De verwerker sorteert en scheidt het PMD van het overige restafval. Dit is tijdens de PMD-pilot niet anders. Het apart ingezamelde PMD-afval gaat tijdens de pilot samen met het restafval naar onze huidige afvalverwerker voor sortering en verwerking.

De PMD-container bij het milieupark (Daltonstraat 23) blijft vooralsnog open. Dat maakt dat er tijdelijk totaal 9 locaties zijn waar je PMD-afval kunt weggooien. Of het PMD-inzamelpunt op het milieupark na 1 januari open blijft, wordt voor het eind van het jaar besloten.

Wanneer u afval goed scheidt (PMD, maar ook GFT, papier en karton, textiel), wordt het restafval minder. Op deze manier zal uw restafvalcontainer minder snel en minder vaak vol zitten. U betaalt per keer dat u uw grijze container aan de weg zet en wanneer uw goed afval scheidt zal dit minder vaak nodig zijn. Daarmee bespaart u dit jaar kosten. De afvaltarieven worden jaarlijks vastgesteld.

De tijdelijke PMD-containers op de 8 locaties worden geleegd op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat deze tijden bij uitzondering anders zijn. Als blijkt dat sommige containers vaker of minder vaak geleegd kunnen worden, passen we het schema daarop aan. Om overvolle containers op zondag te voorkomen, is het raadzaam PMD-afval zoveel mogelijk op een doordeweekse dag weg te brengen.

In totaal zijn er voor deze pilot 38 tijdelijke PMD-containers geplaatst. Dit is als volgt verdeeld over de 8 locaties:

 • Dorpshuis Hierden: 3 containers
 • Wijk Frankrijk: 4 containers
 • Winkelcentrum Stadsdennen: 6 containers
 • Winkelcentrum Tweelingstad: 4 containers
 • Winkelcentrum Drielanden: 6 containers
 • Winkelcentrum Stadsweiden: 6 containers
 • Friesegracht, Selhorsthof: 4 containers
 • Winkelcentrum Zeebuurt: 4 containers 

Voor deze pilot maakt het niet uit welke kleur zak u gebruikt.

De PMD-pilot is een succes als er een representatieve hoeveelheid inwoners aan meegedaan heeft. Dan kunnen we duidelijke conclusies trekken over een passend scheidingsmodel voor onze gemeente. De PMD-pilot is niet opgezet omdat Harderwijk per se een bronscheidingsmodel wil. De essentie van de PMD-pilot is om informatie te vergaren over het scheidingsgedrag van inwoners, wat de inwoners vinden van het afvalbeleid en wat de kosten zijn van de verschillende scheidingsmodellen. Aan de hand daarvan kunnen we conclusies trekken over het beste scheidingsmodel dat past bij Harderwijk en haar inwoners.

Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Na afloop van de pilot verzamelen we alle opgehaalde informatie: de reacties op de vragenlijst, maar ook informatie over de hoeveelheid en kwaliteit van het ingeleverde PMD in de tijdelijke containers. Op basis van onder andere deze informatie doet het gemeentebestuur een voorstel voor het afvalbeleid in Harderwijk en Hierden. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad de definitieve keuze. Of dat bron- of nascheiding wordt, zal moeten blijken. We kijken bij het maken van de keuze naar gebruiksgemak, duurzaamheid en kosten. Zo'n proces kost tijd en tot de beslissing valt, blijft het huidige systeem (nascheiding) in stand.

Na 22 december, als de pilot stopt, kan het PMD-afval weer in de container voor restafval. We gaan dan weer terug naar het huidige systeem van nascheiden, waarbij PMD door de afvalverwerker wordt gefilterd en waar mogelijk voor hergebruik zal worden aangeboden. De PMD-pilot is namelijk een tijdelijke proef en nog geen nieuw beleid.
 

Algemene vragen

Ja, en ook aan het verminderen van afval. Bijvoorbeeld door andere keuzes te maken in de winkel. Of door een apparaat te (laten) repareren of door herbruikbare spullen te verkopen, spullen te lenen of in te leveren bij een kringloopwinkel. Belangrijk is dat iedereen gelijke kansen moet worden geboden om afval te kunnen scheiden en te verminderen. 

Ook biedt de gemeente maatwerk voor specifieke doelgroepen zoals inwoners met een beperking en minima door het geven van kwijtschelding of een financiële tegemoetkoming in de kosten voor medisch afval.

De kosten voor het inzamelen van afval en de verwerking ervan zullen de komende jaren toenemen.

Door afval goed te scheiden houdt u minder restafval over en hoeft u minder vaak de container aan de weg te zetten of een zak in de ondergrondse container te doen. U hebt zelf in de hand hoeveel u betaalt. Als afval niet of onvoldoende gescheiden wordt, gaan de kosten veel verder omhoog dan wanneer er wel zorgvuldig gescheiden wordt.

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van de andere wijze van betalen is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Harderwijk heeft Aconov (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling), opdracht gegeven de volgende gegevens te verzamelen:

 • Adresgegevens van huishoudens 
 • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
 • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente.

Ook Aconov heeft de verplichting zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens alleen gebruiken voor de afvalinzameling.

In de GFT-container (groene deksel) en restafvalcontainer (grijze deksel) zit een chip. Deze chip bevat geen adres- of persoonsgegevens, maar een uniek nummer, gekoppeld aan uw adres. Hiermee kan Aconov registreren hoe vaak de containers worden geleegd. Het is dus in uw belang om er zeker van te zijn dat de containers daadwerkelijk gekoppeld zijn aan uw adres.

In de AfvalWijzer App (te vinden in de Play Store en App Store) kunt u een afvalsoort intoetsen waarvan u niet weet waar het hoort. De app vertelt u waar u het kwijt kunt. Ook op mijnafvalwijzer.nl kunt u via de knop AfvalABC zoeken op afval. De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal biedt ook veel informatie. 

U kunt het volgende gratis wegbrengen naar het Milieupark aan de Daltonstraat 23:

 • Klein chemisch afval
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Olie
 • Asbest (mits goed in plastic ingepakt en maximaal 35 m2)
 • PMD (vanaf 1 januari 2022)

Kleine dode huisdieren kunnen naar de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 gebracht worden.

Medisch afval (nierdialysemateriaal, incontinentiemateriaal, stomamateriaal) moet bij het restafval vanwege gezondheidsrisico’s. Onder medisch afval verstaan we één of meer soorten:

 • Incontinentiemateriaal, inclusief bed-onderleggers;
 • Nierdialyse-materiaal;
 • Stoma-materiaal.

Inwoners kunnen hiervoor een extra restafvalcontainer voor medisch afval of een medische afvalpas voor stortingen op een ondergrondse restafvalcontainer aanvragen. Het gebruik hiervan is kosteloos. De voorwaarden zijn:

 • ingeschreven op een adres in de gemeente Harderwijk;
 • bewijsstuk van zorgverzekeraar, apotheek, zorgverlener overleggen of een recept dat op naam is opgesteld waaruit blijkt dat de aanvrager als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Steeds meer inwoners, volwassenen en kinderen, van Harderwijk en Hierden vinden het belangrijk om hun leefomgeving schoon te houden. Regelmatig gaan ze erop uit om zwerfafval te verzamelen. Dat afval hoeft niet bij het eigen restafval. Snel Herstel heeft daarvoor speciale zakken beschikbaar. Is zo’n zak gevuld, dan halen medewerkers van Snel Herstel de volle zak bij u thuis op. Neem contact op met Snel Herstel via 0341 411 911of mail naar snelherstel@harderwijk.nl.

Een andere leuke manier om zwerfafval te verzamelen is door u samen met een groepje kinderen, aan te melden als wijkheld. Dat kan via de website www.onzewijkhelden.nl/harderwijk.  Als wijkhelden  maakt u samen van zwerfafval verzamelen een leuke activiteit. Bovendien verdienen kinderen er ook nog een zakcentje mee! 

Ook organiseren we jaarlijks in het najaar Noord-Veluwe in 1 dag schoon. In de campagneperiode kan iedere inwoner zich aanmelden om een dag te helpen bij het opruimen van zwerfafval in onze gemeente.

Heeft u een andere vraag?

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen