Brief start PMD-pilot

 

Choose your language:

Beste bewoner, 

Op 1 juli 2023 gaat in de gemeente Harderwijk de PMD-pilot van start. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drinkpakken. Tijdens de pilot kunt u tijdelijk en gratis uw PMD-afval inleveren via openbare containers. U heeft er misschien al iets over gehoord of gelezen. In deze brief vindt u meer informatie.

Wat houdt de pilot in?

De PMD-pilot is een proef waarmee we onderzoeken wat Harderwijkers en Hierdenaren willen: zelf PMD-afval scheiden of het liever in de container voor restafval gooien. Hiervoor worden nu tijdelijk op acht verschillende plekken bovengrondse, openbare containers geplaatst. U kunt er tot 22 december 2023 naartoe om uw PMD-afval gratis weg te brengen. 

Waar staan de containers?

 • Dorpshuis Hierden, Dorpshuisweg 9
 • Plan Frankrijk, Krommekamp 115 (parkeerplaats tegenover OBS Het Talent)
 • Winkelcentrum Stadsdennen, P.C. Hooftplein
 • Winkelcentrum Tweelingstad, Nassaulaan
 • Winkelcentrum Drielanden, Tonselsedreef
 • Winkelcentrum Stadsweiden, Achterste Wei (achter de Jumbo)
 • Friesegracht, Selhorsthof (parkeerplaats bij de Albert Heijn)
 • Winkelcentrum Zeebuurt, Knardijk

We plaatsen de containers zoveel mogelijk bij al bestaande openbare containers voor bijvoorbeeld GFT, glas en textiel. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij het milieupark aan de Daltonstraat.

Tijdelijk

De plaatsing van de extra containers is een proef en daarom tijdelijk. We starten op 1 juli en stoppen de proef eind dit jaar. Om precies te zijn op 22 december 2023. Na 22 december verwijderen we de containers weer. 

Waarom deze proef?

In elk huis ontstaat afval. Daar ontkomen we niet aan. Vaak gedachteloos gooien we restafval in de container. Veel mensen gooien groente- en etensresten nu al netjes in de GFT-container en papier in de papierbak. Toch moeten we nu en in de toekomst nadenken over hoe we het aantal kilo’s restafval verder kunnen terugbrengen. 

Afval goed scheiden en verwerken helpt daarbij. En we doen het al best goed in onze gemeente. In 2022 zijn we gestart met het Diftar-systeem. Sindsdien is het aantal kilo’s fijn restafval per huishouden al flink verminderd: van 138 kilo naar 84 kilo. Een mooi resultaat! 

Restafval is één ding, maar hoe gaan we om met plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkpakken? Via de PMD-pilot wil gemeente Harderwijk onderzoeken wat de voorkeur is van haar inwoners. Willen ze dat zelf vooraf scheiden (dat noemen we bronscheiding), of laten ze het scheiden liever over aan de afvalverwerker (dan noemen we het nascheiding). Met de proef verzamelen we informatie en meningen van onze inwoners. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het ingeleverde PMD te beoordelen, maar ook door middel van een vragenlijst over uw ervaringen en wensen. 

De resultaten van de proef gebruiken we om in de toekomst te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor Harderwijk en Hierden. 

Meer informatie

Bij deze brief sturen we u een folder met daarin alle informatie over deze proef. Zo leest u nog een keer waar de containers staan (met daarbij een handige plattegrond) en wat er wel en niet in de containers mag. Wilt u meer weten, kijk dan op www.afvalharderwijk.nl. Heeft u daarna nog vragen, mail dan naar info@harderwijk.nl. Of bel met de gemeente: 0341-411911.

Geef uw mening!

U kunt tijdens de hele PMD-pilot via het online stadsgesprek uw mening geven over het apart inleveren van PMD-materiaal. Dit nemen we mee in de evaluatie. Ga daarvoor naar www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. Uw mening is echt belangrijk, dus heel fijn als u de vragenlijst in wilt vullen! 
We hopen dat u de containers weet te vinden en zijn benieuwd naar de resultaten van deze proef. We houden u daarvan op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester & wethouders,

Edwin Enklaar
Wethouder Afval

Dear resident, 

On 1 July 2023, a PMD pilot is set to be launched in the municipality of Harderwijk. PMD stands for Plastic, Metal and Drink cartons. During the pilot, anyone can hand in their PMD waste in public containers, free of charge. It may be that you have already heard or read about this. This letter provides more information about the pilot.

What does this pilot entail?

The PMD pilot is a test used to examine whether Harderwijk and Hierden residents would like to separate their own PMD waste or prefer to dispose of it in the container for residual waste. Aboveground public containers will be temporarily placed at eight different locations. They can be used to dispose of your PMD waste free of charge until 22 December 2023. 

The containers will be placed at the following locations:

●    Dorpshuis Hierden community centre, Dorpshuisweg 9
●    Plan Frankrijk, Krommekamp 115 (at the car park opposite the OBS Het Talent public primary school)
●    Stadsdennen shopping centre, P.C. Hooftplein
●    Tweelingstad shopping centre, Nassaulaan
●    Drielanden shopping centre, Tonselsedreef
●    Stadsweiden shopping centre, Achterste Wei (behind the Jumbo)
●    Friesegracht, Selhorsthof (at the Albert Heijn car park)
●    Zeebuurt shopping centre, Knardijk

Where possible, we will place the containers next to existing public containers for organic waste, glass and textile fabric. Naturally the recycling station at the Daltonstraat will also remain available.

Provisional Arrangement

The placement of these additional containers is part of an experiment. This is why they are placed for a fixed period of time, from 1 July until 22 December 2023. The containers will be removed after 22 December. 

Why this experiment?

Waste is a common and inevitable feature for each and every household. Residual waste is often disposed of in the refuse container without giving it a second thought. True: many people dispose of their vegetable and food waste in the organic waste container and throw paper in the paper waste container. Nonetheless, we have to consider how we can reduce the amount of waste we produce even more – today as well as in the future. 

The correct and suitable separation of waste will help doing this, and to date our municipality has scored high in this respect. In 2022, we started using the Diftar system. This has resulted in a considerable reduction in kilos of fine residual waste per household: from138 kilos to 84 kilos. An excellent result! 

Residual waste is one thing, but how about handling plastic packing material, metal packaging and drink cartons? The municipality of Harderwijk will use this PMD pilot to see how their residents wish to dispose of their waste: do they prefer separating it beforehand (which we refer to as at-source separation), or would they rather have a waste-processing company separate it (referred to as subsequent separation)? The experiment is to provide information about and opinions of our residents and involves an assessment in relation to the quality of PMD disposed and a questionnaire about residents’ experiences and requirements. We will use the results of the experiment to decide on the best separation model for Harderwijk and Hierden. 

More information

This letter is sent with a leaflet containing more information about this pilot. It states the locations of the containers (indicated on a handy map) and what can and cannot be disposed of in the containers. Go to www.afvalharderwijk.nl for more information. If you have any questions, do not hesitate to send an e-mail to info@harderwijk.nl or contact the municipality at telephone number 0341-411911.

What do you think?

For the duration of the pilot, you can state your opinion about the separate disposal of PMD material via the online city discussion. We will include this in the evaluation. You can do this at www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. We really appreciate your opinion and are looking forward to receiving your completed questionnaire! 

Finally, we hope you will use the containers and are excited to see the results of this pilot. We will keep you informed!

On behalf of the Mayor and Aldermen
Kind regards,

Edwin Enklaar
Alderman for waste

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

am 1. Juli 2023 startet in der Stadt Harderwijk das PMD-Pilotprojekt zur Sammlung von Wertstoffmüll. PMD steht für Plastic, Metaal & Drinkpakken (Kunststoff, Metall und Getränkekartons). Während der Pilotphase können Sie Ihren PMD-Müll vorübergehend kostenlos in den dafür vorgesehenen öffentlichen Containern entsorgen. Vielleicht haben Sie schon von dem Projekt gehört oder gelesen. In diesem Schreiben erfahren Sie mehr dazu.

Was beinhaltet das Pilotprojekt?

Im PMD-Pilotprojekt soll untersucht werden, was die Einwohner*innen von Harderwijk und Hierden bevorzugen: ob sie ihren Wertstoffmüll (PMD-Müll) selbst trennen oder in den Restmüll geben wollen. Zu diesem Zweck werden vorübergehend an acht Stellen öffentliche PMD-Container aufgestellt, in denen Sie bis 22. Dezember 2023 Ihren Wertstoffmüll kostenlos entsorgen können. Wahrscheinlich kennen Sie diese Art der Wertstoffsammlung von der gelben Tonne bzw. dem gelben Sack in Deutschland.

Wo stehen die Container?

 • Gemeindezentrum Hierden, Dorpshuisweg 9
 • Neubaugebiet Frankrijk, Krommekamp 115 (Parkplatz ggü. Grundschule Het Talent)
 • Einkaufszentrum Stadsdennen, P.C. Hooftplein
 • Einkaufszentrum Tweelingstad, Nassaulaan
 • Einkaufszentrum Drielanden, Tonselsedreef
 • Einkaufszentrum Stadsweiden, Achterste Wei (hinter Supermarkt Jumbo)
 • Friesegracht, Selhorsthof (Parkplatz am Supermarkt Albert Heijn)
 • Einkaufszentrum Zeebuurt, Knardijk

Die Container werden nach Möglichkeit neben bereits vorhandenen öffentlichen Containern für Biomüll, Grünabfall, Altglas, Alttextilien usw. aufgestellt. Natürlich können Sie Ihren PMD-Müll auch weiterhin zum Wertstoffhof an der Daltonstraat bringen.

Testphase

Die Aufstellung der zusätzlichen Container erfolgt vorübergehend im Rahmen einer Testphase, die vom 1. Juli 2023 bis zum 22. Dezember 2023 läuft. Nach dem 22. Dezember werden die Container wieder entfernt. 

Wozu dient der Test?

In jedem Haushalt fällt unvermeidlich Müll an, von dem immer noch ein großer Teil im Restmüll landet. Viele Einwohner*innen entsorgen ihre Küchen- und Essensabfälle bereits umweltbewusst im Biomüll und trennen Altpapier und Altglas. Dennoch müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Menge an Restmüll weiter reduzieren können. 

Entscheidend dafür ist eine gute Mülltrennung und -verarbeitung. In unserer Kommune haben wir in dieser Hinsicht schon gute Fortschritte erzielt. Seitdem im Jahr 2022 das Diftar-System mit gestaffelten Abfallgebühren eingeführt wurde, ist die Restmüllmenge pro Haushalt deutlich von 138 kg auf 84 kg gesunken. Ein erfreuliches Ergebnis! 

Neben dem reinen Restmüll bleibt allerdings noch eine beachtliche Menge an Verpackungsmüll wie Plastik- und Metallverpackungen, Blechdosen und Getränkekartons. Mit dem bevorstehenden PMD-Pilotprojekt will die Stadt Harderwijk untersuchen, welche Art der Mülltrennung ihre Einwohner*innen bevorzugen: Möchten sie ihren Wertstoffmüll selbst vom Restmüll trennen (sogenannte Vorsortierung) oder die Trennung lieber dem Abfallentsorger überlassen (Nachtrennung)? In diesem Test wollen wir Informationen und Meinungen unserer Einwohner*innen sammeln, zum Beispiel durch Qualitätsanalysen des in den PMD-Containern gesammelten Wertstoffmülls, aber auch mit einem Fragebogen zu Ihren Erfahrungen und Wünschen. 

Die Ergebnisse dieses Tests werden in die Entscheidung zum zukünftigen Abfallwirtschaftsmodell für Harderwijk und Hierden einfließen. 

Weitere Informationen

Beiliegend erhalten Sie ein Faltblatt mit allen Informationen zum PMD-Pilotprojekt. Darin erfahren Sie, wo genau die Container stehen (mit einem praktischen Lageplan) und welche Abfälle hier entsorgt werden können. Weitere Informationen finden Sie auf www.afvalharderwijk.nl. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@harderwijk.nl oder rufen Sie die Stadtverwaltung an unter 0031-(0)341-411911.

Ihre Meinung ist gefragt!

Während der gesamten PMD-Pilotphase können Sie online Ihre Meinung zur getrennten Wertstoffentsorgung abgeben. Den Fragebogen finden Sie auf www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig und wird in der Auswertung berücksichtigt. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen! 

Wir hoffen, dass Sie die Container nutzen werden, und sind gespannt auf die Ergebnisse dieses Tests. Selbstverständlich werden wir Sie darüber auf dem Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüßen
im Namen der Stadtverwaltung

Edwin Enklaar
Dezernent für Abfallwirtschaft

Sayın sakinimiz, 

1 Temmuz 2023 tarihinde Harderwijk Belediyesi’nde PMD pilot uygulamasına başlanacak. PMD, “Plastic”, “Metaal” ve “Drinkpakken” (Plastik, Metal ve İçecek kutuları) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu pilot uygulama süresince PMD atıklarınızı halka açık konteynırlar aracılığıyla geçici ve ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz. Bu uygulama hakkında belki daha önce bir şeyler duydunuz ya da okudunuz. Bu mektupta daha fazla bilgi bulacaksınız.

Bu pilot uygulama neyi kapsıyor?

PMD-pilot uygulama, Harderwijk ve Hierden sakinlerinin ne istediklerini araştıracağımız bir denemedir: PMD atıklarını kendileri mi ayırmak istiyorlar, yoksa bunları artık atık konteynırına atmayı mı tercih ediyorlar? Bunun için geçici olarak sekiz değişik yere halka açık yerüstü konteynırları yerleştirilecektir. 22 Aralık 2023 tarihine kadar PMD atıklarınızı ücretsiz olarak bu konteynırlara atabilirsiniz. 

Konteynırlar nerede duruyor?

 • Hierden Halkevi, Dorpshuisweg 9
 • Plan Frankrijk, Krommekamp 115 (OBS Het Talent’in karşısındaki park yeri)
 • Alışveriş Merkezi Stadsdennen, P.C. Hooftplein
 • Alışveriş Merkezi Tweelingstad, Nassaulaan
 • Alışveriş Merkezi Drielanden, Tonselsedreef
 • Alışveriş Merkezi Stadsweiden, Achterste Wei (Jumbo’nun arkası)
 • Friesegracht, Selhorsthof (Albert Heijn’deki park yeri)
 • Alışveriş Merkezi Zeebuurt, Knardijk

Konteynırları mümkün olduğunca organik atık, cam ve tekstil gibi halka açık mevcut konteynırların yanlarına yerleştireceğiz. Tabii ki halen Daltonstraat’taki çevre parkından da faydalanabilirsiniz.

Geçici

Ekstra konteynırların yerleştirilmesi deneme mahiyetinde olduğu için geçicidir. Bu deneme 1 Temmuz’da başlayıp bu yıl sonu, tam bir tarih vermek gerekirse 22 Aralık 2023’te, sona erecektir. 22 Aralık’tan sonra konteynırları tekrar kaldıracağız. 

Neden bu deneme?

Atık her evde oluşan bir şey. Bundan kaçamayız. Atıkların artık olanlarını çoğu zaman hiç düşünmeden konteynırlara atıyoruz. Günümüzde birçok kişi düzenli bir şekilde sebze ve yemek artıklarını organik atık konteynırına, kâğıtları ise kâğıt kutusuna atıyor. Yine de artık atık kilo miktarını şimdi ve gelecekte nasıl azaltabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. 

Atıkların iyi bir şekilde ayrılıp işlenmesinin buna yardımı olmaktadır. Ve belediyemizde bu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 2022’de Diftar sistemini başlattık. O zamandan bu yana hane başına ince artık atık kilo miktarında 138 kilodan 84 kiloya önemli ölçüde bir azalma oldu. Güzel bir sonuç! 

Artık atık bir yana, plastik ambalaj malzemesi, metal ambalajlar ve içecek kutularıyla nasıl baş ediyoruz? Harderwijk Belediyesi, PMD-pilot uygulama aracılığıyla sakinlerimizin neyi tercih ettiklerini araştırmak istiyor. Bu atıkları önceden kendileri mi ayırmak istiyorlar (buna kaynak ayırma diyoruz), yoksa ayırım işleminin daha ziyade atık işleme tesisi tarafından yapılmasını mı tercih ediyorlar (buna ise sonradan ayırma diyoruz). Bu denemeyle bilgi ve sakinlerimizin görüşlerini toplayacağız. Bunu teslim edilen PMD’nin kalitesini değerlendirerek, aynı zamanda da deneyimleriniz ve istekleriniz hakkında bir soru listesi aracılığıyla yapacağız. 

Gelecekte Harderwijk ve Hierden için en iyi ayırım modelinin hangisi olduğuna karar verirken bu denemenin sonuçlarından faydalanacağız. 

Daha fazla bilgi

Size bu mektupla birlikte bu denemeye ait tüm bilgileri içeren bir broşür gönderiyoruz. Böylece (kullanışlı bir harita yardımıyla) konteynırların nerede durduklarını ve konteynırlara neyin atılıp atılamayacağını bir kez daha okuyabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bakınız: www.afvalharderwijk.nl. Sonrasında hâlâ sormak istediğiniz bir şey olduğu takdirde info@harderwijk.nl adresine mail atın. Veya 0341-411911 numaralı telefonden belediyeyi arayın.

Görüş bildirin!

PMD-pilot uygulama sürecinin tamamı boyunca PMD materyalinin ayrı teslimi konusunda çevrimiçi şehir sohbeti aracılığıyla görüş bildirebilirsiniz. Görüşünüzü değerlendirmeye dahil edeceğiz. Görüş bildirmek için www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst adresine gidin. Görüşünüz bizim için gerçekten önemli, bu yüzden soru listesini doldurursanız çok seviniriz! 

Konteynırları kolayca bulabilmenizi umuyor, bu denemenin sonuçlarını merakla bekliyoruz. Sizi bu konuda bilgilendireceğiz!

Dostça selamlarımla,
Belediye başkanı, meclisi ve encümeni adına,

Edwin Enklaar
Atıktan sorumlu encümen üyesi

عزيزي المقيم،

سيبدأ برنامج PMD (البلاستيك والمعدن ومشروبات الكرتون) التجريبي في 01 يوليو/حزيران 2023 في بلدية هاردرفايك Harderwijk. تعني PMD البلاستيك والمعدن ومشروبات الكرتون. أثناء البرنامج التجريبي، يمكنك تسليم نفايات PMD مؤقتًا مجانًا عبر الحاويات العامة. ربما سمعت بالفعل أو قرأت عنه. ستجد المزيد من المعلومات في هذه الرسالة.

ماذا يعني البرنامج التجريبي؟

يعد برنامج PMD التجريبي تجربة نتحرى من خلالها ما يريده سكان هاردرفايك Harderwijk وهيردن Hierden: فصل نفايات PMD بنفسك أو بدلاً من ذلك رميها في الحاوية للنفايات المتبقية. لهذا الغرض، توضع الحاويات العامة فوق الأرض مؤقتًا في ثمانية مواقع مختلفة. يمكنك الذهاب إلى هناك حتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 لوضع نفايات PMD مجانًا.

أين تقع الحاويات؟

 • في دوربسهاوس هيردن Dorpshuis Hierden، العنوان: Dorpshuisweg 9
 • في بلان فرانكرايك Plan Frankrijk، العنوان: Krommekamp 115 (موقف للسيارات مقابل OBS Het Talent)
 • في مركز التسوق ستادسدينن Stadsdennen ، الموقع: PC Hooftplein
 • مركز التسوق تفايلينغستاد Tweelingstad، الموقع: Nassaulaan
 • مركز التسوق دريلاندن Drielanden ،الموقع: Tonselsedreef
 • مركز التسوق ستادسفايدن Stadsweiden، الموقع: Achterste Wei (خلف جومبو)
 • Friesegracht ، Selhorsthof (موقف للسيارات في Albert Heijn)
 • مركز التسوق زيبورت Zeebuurt، الموقع: Knardijk

نضع الحاويات قدر الإمكان مع الحاويات العامة الموجودة، على سبيل المثال، النفايات القابلة للتحللGFT  والزجاج والمنسوجات. بالطبع لا يزال بإمكانك الذهاب إلى الحديقة البيئية في Daltonstraat.

مؤقت

وضع الحاويات الإضافية هو تجربة وبالتالي مؤقت. سنبدأ في 01 يوليو/حزيران وننهي التجربة في نهاية هذا العام. على وجه التحديد في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023. بعد 22 ديسمبر/كانون الأول، سنقوم بإزالة الحاويات مرة أخرى.

لماذا هذه التجربة؟

يتم إنشاء النفايات في كل منزل. لا يمكننا الهروب من ذلك. غالبًا ما نلقي بقايا النفايات في الحاوية بدون تفكير. يقوم العديد من الأشخاص بالفعل بإلقاء نفايات الخضروات والطعام بدقة في حاوية GFT والورق في سلة المهملات الورقية. ومع ذلك، يجب علينا الآن وفي المستقبل التفكير في كيفية زيادة تقليل عدد الكيلوغرامات من النفايات المتبقية.

يساعد فصل النفايات ومعالجتها بشكل صحيح في ذلك. ونحن نقوم بعمل جيد بالفعل في بلديتنا. في عام 2022 بدأنا بنظام دفتري Diftar-systeem. منذ ذلك الحين، انخفض عدد الكيلوغرامات من النفايات الدقيقة المتبقية لكل منزل بشكل كبير: من 138 كيلوغراماً إلى 84 كيلوغراماً. نتيجة جيدة!

النفايات المتبقية شيء واحد، ولكن كيف نتعامل مع مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والتعبئة المعدنية وعلب الشرب؟ من خلال برنامج PMD التجريبي، تريد بلدية هاردرفايك Harderwijk التحقيق في تفضيلات سكانها. هل يريدون فصل هذا بأنفسهم مسبقًا (نسميه فصل المصدر)، أم أنهم يفضلون ترك الفصل لمعالج النفايات (نسميه ما بعد الفصل). من خلال التجربة نجمع المعلومات والآراء من سكاننا. على سبيل المثال، من خلال تقييم جودة PMD المقدم، ولكن أيضًا عن طريق استمارة حول تجاربك ورغباتك.

سنستخدم نتائج التجربة لاختيار أفضل نموذج فصل لـهاردرفايك Harderwijk وهيردن Hierden في المستقبل.

مزيد من المعلومات

سنرسل لك منشورا بهذه الرسالة يحتوي على جميع المعلومات حول هذه التجربة. بهذه الطريقة يمكنك أن تقرأ مرة أخرى مكان الحاويات (مع خريطة سهلة الاستخدام) وما هو وما هو مسموح وغير مسموح به في الحاويات. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.afvalharderwijk.nl. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: info@harderwijk.nl. أو اتصل بالبلدية عبر الهاتف: 411911-0341.

اعطي رأيك!

خلال برنامج PMD التجريبي بأكمله، يمكنك إبداء رأيك عبر محادثة المدينة عبر الإنترنت حول تسليم مواد PMD بشكل منفصل. سوف ندرج هذا في التقييم. زر الموقع:  www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. رأيك مهم حقًا، لذا من الجيد جدًا أن تملأ الاستمارة!

نأمل أن تعرف كيفية العثور على الحاويات وأن تكون مهتمًا بنتائج هذه التجربة. سنبقيك على علم!

مع أطيب التحيات،
نيابة عن العمدة والمحافظين،

إدوين إنكلار
المحافظ المسؤول عن النفايات